National Symphony Orchestra, WashingtonTchaikovsky Rococo Variations (original version)

Krysztof Urbanski